Counselling Code RITV

Electrical & Electronics Engineering Toppers


S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 B PRASANNA 2014-18 I-II 2
2 SAHITHI 2014-18 I-II 1
3 B PRASANNA 2014-18 I-I 2
4 SAHITHI 2014-18 I-I 1
5 YASHWANTH RAJ 2013-17 I-I 1
6 YASHWANTH RAJ 2013-17 I-II 1
7 K VASAVI 2013-17 I-I 2
8 DIVYA JYOTHI 2013-17 I-II 2
9 ITISHREE BARIK 2012-16 I-II 1
10 ITISHREE BARIK 2012-16 I-I 2
11 P VBS AJAY KUMAR 2012-16 I-I 1
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 M BHAVANI 2014-18 II-I 1
2 SAHITHI 2014-18 II-II 2
3 M BHAVANI 2014-18 II-II 1
4 SAHITHI 2014-18 II-I 2
5 P USHA RANI 2013-17 II-I 1
6 YASHWANTH RAJ 2013-17 II-I 2
7 P USHA RANI 2013-17 II-II 1
8 YASHWANTH RAJ 2013-17 II-II 2
9 ITISHREE BARIK 2012-16 II-II 1
10 P VBS AJAY KUMAR 2012-16 II-II 2
11 ITISHREE BARIK 2012-16 II-I 1
12 P VBS AJAY KUMAR 2012-16 II-I 2
13 GAYATHRI 2012-16 II-II 2
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 M BHAVANI 2014-18 III-I 1
2 B GANESH MADHAV 2014-18 III-II 2
3 M BHAVANI 2014-18 III-II 1
4 K BHSASKAR REDDY 2014-18 III-I 2
5 P USHA RANI 2013-17 III-II 1
6 YASHWANTH RAJ 2013-17 III-II 2
7 P USHA RANI 2013-17 III-I 1
8 YASHWANTH RAJ 2013-17 III-I 2
9 G SIWMYA LAKSHMI 2012-16 III-I 2
10 ITISHREE BARIK 2012-16 III-II 2
11 G SIWMYA LAKSHMI 2012-16 III-II 2
12 ITISHREE BARIK 2012-16 III-I 1
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 K BHSASKAR REDDY 2014-18 IV-I 2
2 M BHAVANI 2014-18 IV-I 1
3 YASHWANTH RAJ 2013-17 IV-II 2
4 P USHA RANI 2013-17 IV-II 1
5 YASHWANTH RAJ 2013-17 IV-I 2
6 P USHA RANI 2013-17 IV-I 1
7 G SIWMYA LAKSHMI 2012-16 IV-I 2
8 ITISHREE BARIK 2012-16 IV-II 1
9 G SIWMYA LAKSHMI 2012-16 IV-II 2
10 ITISHREE BARIK 2012-16 IV-I 1
Copyright © Raghu Institute of Technology.